RP Webshop maakt gebruik van cookies voor analyse en remarketing,
zodat uw ervaring op onze website zo optimaal mogelijk is.
close

Leverings- en privacyvoorwaarden


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN RP TECHNIEK B.V.

Artikel 1 Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere
overeenkomst tussen RP Techniek BV. en een wederpartij of opdrachtgever (hierna te noemen “Koper”),
die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waarop RP Techniek BV deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met RP Techniek BV, waarbij, voor de uitvoering, derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen dat deze, met uitsluiting van deze voorwaarden, op de overeenkomst van toepassing
zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van RP Techniek BV
en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden
van RP Techniek BV. 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. RP Techniek BV en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 2.
De door RP Techniek BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen,
tenzij anders aangegeven. RP Techniek BV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding
hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. 3. Levertijden in offertes van RP
Techniek BV zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of
schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4. De prijzen in de genoemde
aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzenden
eventuele vervoer en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 5. Indien de
aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is RP
Techniek BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij RP Techniek BV anders aangeeft. 6. Een samengestelde prijsopgave
verplicht RP Techniek BV niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen
zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1.RP Techniek BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RP
Techniek BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De koper draagt er
zorg voor dat alle gegevens, waarvan RP Techniek BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan RP Techniek BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RP Techniek BV zijn verstrekt, heeft RP Techniek BV
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. 4. Indien is
overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan RP Techniek BV de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 5. Indien door RP Techniek BV of door RP
Techniek BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de
locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN RP TECHNIEK B.V.

Artikel 4 Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien RP Techniek BV met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is RP Techniek BV
niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. 2. RP Techniek BV mag onder andere prijsstijgingen
doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst
significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen,
grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal. 3. De door RP Techniek BV gehanteerde prijzen zijn
exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5 Levering
1. Levering geschiedt af fabriek/magazijn van RP Techniek BV. 2. Koper is verplicht de zaken af te
nemen op het moment dat RP Techniek BV deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het
moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 3. Indien de koper
afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor
de levering, is RP Techniek BV gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. 4.
Indien de zaken worden bezorgd is RP Techniek BV gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te
brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. 5. Indien RP Techniek BV gegevens
behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat
koper deze aan RP Techniek BV ter beschikking heeft gesteld. 6. Indien RP Techniek BV een termijn
voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale
termijn. 7. RP Techniek BV is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij
overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. RP Techniek BV
is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. 8. Indien is overeengekomen dat de
overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan RP Techniek BV de uitvoering van die onderdelen die
tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande
fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat
op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk, althans de levering die
het eerst plaatsvindt, worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te
wijzen derden worden gebracht.

Artikel 7 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij een andere betalingstermijn
door RP Techniek BV schriftelijk is bevestigd), op een door RP Techniek BV aan te geven wijze in de
valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de
betalingsverplichting niet op, totdat volledig is betaald. 2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling
binnen de overeengekomen termijn dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een
rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke
rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 3. In geval van, of een reële
dreiging van, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen
van RP Techniek BV op de koper onmiddellijk opeisbaar. 4. RP Techniek BV heeft het recht de door de
koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
RP Techniek BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. RP Techniek BV kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten
worden voldaan.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door RP Techniek BV geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen,
schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van RP Techniek
BV totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met RP Techniek BV gesloten overeenkomsten
is nagekomen. 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 3. Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper
verplicht RP Techniek BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te
stellen. 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van
deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 5. Door RP Techniek BV geleverde zaken, die
krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts
in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel
worden gebruikt. 6. Voor het geval dat RP Techniek BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten
wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan RP
Techniek BV of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen
van RP Techniek BV zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 9 Monsters en modellen
1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als
aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk
wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. 2. Bij overeenkomsten ter zake van
een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen
eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te
beantwoorden.

Artikel 10 Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort
mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en
kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de
eisen die daaraan in het normale handels- verkeer gelden. 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten
behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare
gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na
levering te worden gemeld. 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper
verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.

Artikel 11 Retouren
1. Iedere retourzending van producten dient vooraf te zijn overeengekomen tussen koper en RP
Techniek BV en beperkt zich slechts tot die producten die als voorraad materiaal uit het aanbod van RP
Techniek BV door de koper besteld zijn en als nieuw kunnen worden aangemerkt en in de orginele
onbeschadigde verpakking worden aangeboden. De retourzending moet onder vermelding van het
retournummer, zoals verstrekt door RP Techniek BV, aan RP Techniek BV of het door RP Techniek BV
nader op te geven adres, correct gefrankeerd plaatsvinden. Na ontvangst en taxatie van de restwaarde
vindt creditering plaats onder aftrek van tenminste 30% retour name kosten met een minimum van €
50,-.

Artikel 12 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen
overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing
van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. RP Techniek BV zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan
op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of
kwalitatieve consequenties heeft, zal RP Techniek BV de koper hierover tevoren inlichten. 4. Indien een
vast tarief is overeengekomen zal RP Techniek BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of
aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft. 5. In afwijking
van het te dezen bepaalde zal RP Techniek BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. RP Techniek BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien: - Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het
sluiten van de overeenkomst RP Techniek BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven
te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen
dat de koper zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting
slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - koper bij het sluiten van de
overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de
bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. 2. Voorts is RP
Techniek BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden
zijn de vorderingen van RP Techniek BV op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien RP Techniek BV de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4.
RP Techniek BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Garantie
1. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat RP Techniek BV in voor
zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten als voor de kwaliteit van de daarvoor
door haar geleverde en gebruikte materialen, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk
overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken. Gebreken aan de geleverde producten waarvan
koper bewijst dat zij binnen de in lid 2 bedoelde termijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als
direct gevolg van de ontworpen constructie c.q., gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal,
zullen door RP Techniek BV met inachtneming van de navolgende artikelleden worden hersteld. Dit
artikel is eveneens van toepassing op verrichte diensten. 2. Tenzij anders overeengekomen en
onverminderd de overige leden van dit artikel, zullen door RP Techniek BV geleverde producten of
diensten, waaraan gebreken kleven, hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden wanneer het
gebrek zich heeft voorgedaan binnen 6 maanden na leveringsdatum. Koper dient RP Techniek BV van
haar aanspraak op garantie zo spoedig mogelijk, maar zeker voordat de garantietermijn is verlopen,
schriftelijk op de hoogte te brengen. Ingeval van reparatie van een product door RP Techniek BV zal
voornoemde termijn 3 maanden vanaf de reparatiedatum bedragen. Voor producten die door RP
Techniek BV gereviseerd zijn zal voornoemde termijn 3 maanden na levering bedragen. 3. Indien de
door RP Techniek BV verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de
garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt. 4. Onder lid 1 en 2
bedoelde garantie vallende gebreken zullen door RP Techniek BV worden weggenomen door reparatie of
vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in, door of via RP Techniek BV of door toezending
van een onderdeel ter vervanging, één en ander steeds ter keuze van RP Techniek BV. Alle kosten, die
uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven zoals maar niet beperkt tot kosten
van vernietiging, administratieve kosten, compensatie voor afnemers, verblijfskosten, alsmede kosten
van démontage en montage tenzij deze vooraf schriftelijk door RP Techniek BV zijn geaccordeerd, zijn
voor rekening van koper. 5. De garantieverplichting van RP Techniek BV vervalt indien koper of haar
afnemer zelf wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde product of de verrichte dienst of door
derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt
aangewend of anders dan door RP Techniek BV op, naar haar oordeel, onoordeelkundige wijze is
behandeld of onderhouden. Verder vallen buiten de garantie gebreken die optreden, geheel of
gedeeltelijk, ten gevolge van: a. niet-inachtneming van instructies, bedienings- en
onderhoudsvoorschriften; b. normale slijtage; c. toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de
aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; d. in overleg met koper aangewende of gebruikte
materialen respectievelijk zaken; e. in overleg met koper door RP Techniek BV uitgevoerde inspecties,
advisering en soortgelijke verrichtingen, behoudens indien het ontstane gebrek te wijten is aan grove
schuld aan de zijde van RP Techniek BV. 6. Indien koper niet of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, die voor hem uit de met RP Techniek BV gesloten overeenkomst of uit de daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, is RP Techniek BV met betrekking tot geen dezer
overeenkomsten tot enige garantie hoe ook genaamd gehouden. 7.
Voldoening aan haar garantieverplichtingen door RP Techniek BV geldt als enige en algehele schadevergoeding.
Koper is tot een andere vordering tot schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde
van RP Techniek BV, niet gerechtigd.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. Indien door RP Techniek BV geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van RP Techniek
BV jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld. 2. Indien RP
Techniek BV aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het
bedrag van de door de assuradeur van RP Techniek BV in het voorkomende geval te verstrekken
uitkering. 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van
de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de
zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RP
Techniek BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan RP Techniek BV
toegerekend kan worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
deze algemene voorwaarden. 4. RP Techniek BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie. 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RP Techniek BV
of zijn ondergeschikten. 6. RP Techniek BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
doordat RP Techniek BV is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor RP Techniek BV kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 16 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder
overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RP
Techniek BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RP Techniek BV niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van RP Techniek BV of haar leveranciers
worden daaronder begrepen. 3. RP Techniek BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat RP Techniek BV zijn
verbintenis had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan
twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voorzoveel RP Techniek BV ten tijde van het intreden
van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
toekomt, is RP Techniek BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk
overeenkomst.

Artikel 17 Vrijwaringen
1. De koper vrijwaart RP Techniek BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de
overeenkomst worden gebruikt. 2. Indien koper aan RP Techniek BV informatiedragers, elektronische
bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische
bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 3. Koper vrijwaart RP Techniek BV voor
eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden
en welke aan koper toerekenbaar is.


Artikel 18 Incassokosten
1. Is koper in gebreke of in verzuim met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan is
koper 15% over de nog verschuldigde hoofdsom verschuldigd zulks met een minimum van € 100,00. 2.
Indien RP Techniek BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening
van koper. 4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 19 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn, jegens elkaar, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie. 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, RP Techniek BV
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden
mede te verstrekken, en RP Techniek BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door
de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RP Techniek BV niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Toepasselijk recht / Geschillen
1.Op elke overeenkomst tussen RP Techniek BV en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het
Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 2. De rechter in de vestigingsplaats van RP Techniek BV
is bij uitsluiting bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft. RP Techniek BV behoudt haar recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.

Artikel 21 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Centraal
Gelderland te Arnhem. 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene
voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. 3. Van toepassing is steeds de
laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst.

PRIVACYVERKLARING RP TECHNIEK

Wij vinden de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonlijke gegevens van bezoekers van www.rpwebshop.nl worden door ons zorgvuldig behandeld en opgeslagen. Wij houden ons aan de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

  • wij vermelden met welke doelen wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij beperken onze verzameling van persoonsgegevens alleen tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor gerechtvaardigde doeleinden zoals b.v. het bekijken van het bezoekersaantal per dag;
  • wij u vragen om uitdrukkelijke toestemmingom uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarbij toestemming is vereist;
  • wij  beveiligingsmaatregelen nemenom uw persoonsgegevens te beschermen;
  • wij u op aanvraag inzage tot uw persoonsgegevens bieden, corrigeren of kunnen verwijderen. RP Techniek is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen.

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij bij het opstellen van een offerte/aanbieding gebruik van de gegevens die u opgeeft via het contactformulier. Deze worden opgeslagen in ons boekhoudsysteem.

Cookies
Om uw bezoek aan onze website eenvoudiger en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies verzamelen wij anoniem informatie en kunnen wij uw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie stemmen wij informatie op onze website en remarketingadvertenties zo functioneel mogelijk af op uw interesses. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media.

Een cookie is een informatiebestand dat onze website(server) plaatst op uw computer, tablet of telefoon (‘apparaat’) waarmee u deze website bezoekt. U bepaalt zelf welke cookies u goedkeurt en u kunt dit telkens wijzigen.

Wij maken gebruik van:
-Functionele cookies;
-Analytische cookies;
-Advertentie cookies
-Tracking cookies;
-Social media cookies.

Cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen
Via uw browser kunt u reeds geaccepteerde cookies eenvoudig verwijderen. Ook kunt u zo het accepteren van (bepaalde) cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven.

Gebruik persoonlijke gegevens

Door het gebruik van het contactformulier op onze website laat u persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend deze rechtstreeks door uw opgegeven persoonsgegevens, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

-Naam;
-Achternaam;
-Bedrijfsnaam;
-Telefoonnummer;
-Emailadres;
-KvK-nummer;
-Adres;
-Postcode;
-Woonplaats;
-Telefoonnummer;
-BTW-nummer;

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

-per e-mail (indien u zich aanmeldt en toestemming hebt gegeven);
-per Facebook of Twitter (indien u onze bedrijfspagina heeft geliked).

Contactformulier

Als u een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt met een aanvraag, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard in ons boekhoudsysteem als u een aanvraag doet.

Geen publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en hoeveel bezoekers we per dag hebben. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. Wij voldoen aan de wetgeving en hebben de volgende acties ondernomen in Google Analytics om uw privacy te waarborgen:

  • Wij delen geen gegevens met derden via Google Analytics, maar gebruiken wel Google Analytics-cookies.
  • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
  • Wij laten uw IP-adres anonimiseren door het laatste octet van het IP-adres te maskeren.
  • We hebben ‘gegevens delen’ uitgezet.
  • Tot slot maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de informatie verkregen met Google Analytics.

SLL-certificaat voor beveiliging
We gebruiken een SSL-certificaat waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd en beveiligd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Omdat we zo zorgvuldig mogelijk willen voldoen aan de eisen, zullen er niet zo snel dingen veranderen. Toch raden wij u aan om geregeld deze verklaring te bekijken.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@rptechniek.nl of +31(0)315-230002.